Inclusie en digitale participatie

Het volwaardig meedoen van mensen is geen vanzelfsprekendheid in een samenleving die in een continue ontwikkelingsproces verkeert vanwege globalisering, migratie en toenemende tegenstellingen, versterkt door klimaatverandering en een voortgaande digitalisering.

Veranderingen in de samenleving veroorzaakt door ICT (Internet Communicatie Technologie) worden geduid met de term 'digitalisering'. Er ontstaan meer en nieuwe mogelijkheden maar tegelijk ook vraagstukken omtrent digitale veiligheid, grondstoffen, mensenrechten en uitsluiting.

Snel opeenvolgende ontwikkelingen in de ICT, al dan niet versterkt door 'geplande veroudering', vereisen regelmatig terugkerende uitgaven voor hardware en software. ICT krijgt een steeds grotere rol bij de bevrediging van menselijke basisbehoeften en de toegang tot onder andere (virtueel) onderwijs en overige maatschappelijke diensten.

Duurzaam Digitaal, onderdeel van Stichting Kleinbedrijf, met haar kernwaarden sociale rechtvaardigheid, ecologische duurzaamheid en solidariteit, erkent de ernst en de omvang van vraagstukken die ontstaan bij een voortschrijdende digitalisering van de samenleving. Een groeiende groep mensen dreigt niet volwaardig mee te kunnen doen door onvoldoende toegang tot degelijke hardware, veilige software en noodzakelijke vaardigheden. Er dreigt een groeiende 'digitale kloof' die zelfs leidt tot sociale veeldeling. Digitale participatie ofwel e-inclusie vormt steeds meer een voorwaarde voor sociale inclusie.

Het project 'Inclusie en digitale participatie' van Duurzaam Digitaal biedt bureaucomputers en laptops aan, voorzien van licentievrije toepassingen voor alledaags gebruik, inclusief onbeperkte ondersteuning voor beheer en gebruik.

Gebruikte hardware voorzien van open en vrije software krijgt een nuttig tweede leven waardoor een snelle gang naar de afvalberg wordt voorkomen. Gebruikers van het besturingssysteem Ubuntu worden niet geconfronteerd met regelmatig terugkerende kosten voor onderhoud en digitale veiligheid. De wereldwijde Ubuntu-gemeenschap, gebaseerd op de waarden medemenselijkheid en solidariteit, zorgt voor technische ondersteuning van gebruikers en tussen gebruikers onderling. Met toepassingen voor alledaags gebruik en een onbeperkt update-beleid is de toegang tot technologie voor internet en communicatie gegarandeerd.

Met de Ubuntu-gedachte, persoonlijke aandacht en een dialoog-gestuurde aanpak, biedt Duurzaam Digitaal niet nog meer van hetzelfde. Anders dan binnen de gangbare praktijk maakt concurrentie plaats voor samenwerking en eerlijk delen. Mens- en natuurwaarden staan boven geldwaarden, de economie staat in dienst van de mens en niet andersom. De relatie tussen volwaardig meedoen en e-inclusie wordt in het project 'Inclusie en digitale participatie' handen en voeten gegeven.

Ubuntu is van waarde voor mensen die geven om elkaar én om moeder Aarde.

Volwaardig meedoen gaat nauw samen met de vervulling van fundamentele menselijke behoeften. Bij deze behoeften heeft ICT een niet te verwaarlozen rol. Met de beschikking over degelijke hardware en toepassingen voor alledaags gebruik wordt bijgedragen aan de bevrediging van de fundamentele behoeften. Het voorkomen van regelmatig terugkerende kosten en een onbeperkt update-beleid pakken goed uit voor mensen met een laag besteedbaar inkomen. Vrije en open software en licentievrije toepassingen geven meer zelfregie. Er spelen geen financiële belangen van derden.

Duurzaam Digitaal heeft oog voor de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG's), van de Verenigde Naties. 'Inclusie en digitale participatie' draagt bij aan armoedebestrijding. De verstrekte hardware, voorzien van open en vrije software, is volledig eigendom van de gebruiker die hiermee een economisch middel in bezit heeft, voor allerhande doeleinden zoals het kunnen volgen van onderwijs op afstand. Duurzaam Digitaal zoekt dwarsverbanden en staat open voor samenwerking en delen van kennis en ervaring.

'Inclusie en digitale participatie' biedt mensen met een beperkt inkomen direct handelingsperspectief. Maar ook voor eenieder die een duurzame samenleving nastreeft: mensen die zich bewust zijn van grensoverschrijdende vraagstukken zoals grondstoffenschaarste, milieudegradatie, mensenrechten, klimaatverandering. Maar vooral ook mensen die op zoek zijn naar alternatieven, mensen die niet 'vastgeketend' willen zijn aan (monopolistische) multinationals en mensen die voor een sociaalecologische economie zijn.

De voordelen die het werken met open en vrije software oplevert worden door de Europese Unie onderschreven. 'Inclusie en digitale participatie' stelt deelnemers centraal en laat vertrouwen en dialoog de weg naar succes bepalen. Onder het motto ‘starten en rijden maar’ is de gekozen werkwijze van Duurzaam Digitaal ‘al lerende doen en al doende leren’ praktisch van opzet.