OVER ONS

Bij een naam hoort een gezicht. Er wordt snel een beeld gevormd dat iets zegt over de 'buitenkant'. Je denken en je doen laten zien waar en hoe je in het leven staat. Het is een groot goed om zelfstandig te functioneren en om een vrije doch bewuste keuze te kunnen maken. Het besef van onderlinge verbondenheid met alles wat leeft is een prima uitgangspunt om jezelf dienstbaar te maken aan de maatschappij.

BESEF EN ERKENNING

Met een groeiend besef dat de voortschrijdende digitalisering van de samenleving niet alleen kansen maar ook bedreigingen met zich meebrengt, wordt de omvang en de ernst van vraagstukken die hieruit voortkomen steeds meer erkend. Ze worden vaker in één adem genoemd met de mondiale vraagstukken rond klimaatverandering en de groeiende kloof tussen arm en rijk. In de eigen leefomgeving toont de dagelijkse praktijk vele voorbeelden van uitsluiting en sociaal onrecht. De toegang tot de 'digitale snelweg' blijkt meer en meer een basisvoorwaarde voor maatschappelijke participatie. De beschikking over goede hardware, veilige software van recente datum en noodzakelijke vaardigheden vormen de basis voor 'digitale inclusie'. Een verontrustend beeld van enerzijds de problematiek rond een groeiende afvalberg die wordt aangeduid met 'e-waste', en de merkbare gevolgen van grondstoffenschaarste en anderzijds de aantoonbare schade voor natuur, milieu en leefomgeving met gevolgen als spanning, geweld, oorlog, vluchtelingenstromen sociale onrust ... gaat een ieder aan. Redenen te over voor een nieuw initiatief: Duurzaam Digitaal. In 2013 krijgt Duurzaam Digitaal een solide basis als onderdeel van de Stichting Kleinbedrijf.


DE DOEVITRINE

In 2010 wordt de Doevitrine gelanceerd: een tentoonstelling over duurzaamheid waar mondiale samenhang en ongelijkheid op één plek samen komen. De relatie tussen globalisering en mondiale ongelijkheid wordt meer en meer erkend. De Doevitrine vertaalde de term duurzaamheid in praktische zin voor een breed publiek. Het resultaat in één zin samengevat: het volwaardig MEEdoen (Maatschappelijk, Ecologisch, Economisch) van een ieder om vanuit een vrije doch bewuste keuze tegelijkertijd bij te dragen aan een leefbare wereld.


OPEN BRON

De inzet van de computer had een belangrijk aandeel in het succes van de doevitrine. Om precies te zijn zorgde het gebruik van open source software voor de realisatie van een eerste uitvoering getiteld: SMAKELIJK gewETEN. De gebruikte software was gratis beschikbaar maar van groter belang was de spontaniteit, kundigheid en solidariteit van de open source gemeenschap. De open source werkwijze is vertaald naar een open-bron filosofie: breng naar de bron wat voor een ander van waarde is en put uit de bron wat je zelf nodig hebt. Hierbij worden drie strategieën gehanteerd: efficiëntie, sufficiëntie en eerlijk delen.